Phần mềm thiết kế Tajima Writer PLUS

Phần mềm thiết kế Tajima Writer PLUS

Phần mềm thiết kế Tajima Writer PLUS biến đổi phông chữ sang dữ liệu thêu, hoặc tạo ra dữ liệu thêu bằng cách kết hợp các mẫu thêu đã được đăng ký & phông chữ. Các nhiệm cụ chỉnh sửa mẫu thêu như đổi mầu chỉ thêu, điều chỉnh vị trí thêu v.v. và ghi lại mầu chỉ đồng bộ với máy đều có thể làm được.

Bằng việc kết nối phần mềm Tajima Writer PLUS với máy SAI qua mạng LAN, dữ liệu thêu được tạo ra có thể được truyền trực tiếp tới máy SAI, và nó giúp khởi động máy ngay lập tức.

Chức năng cơ bản

  • Chuyển các mẫu thêu tới máy SAI từ máy tính (Writer PLUS) qua một mạng kết nối LAN
  • Tạo ra dữ liệu phông chữ thêu ( Số kiểu chữ : 31 kiểu chữ )
    * Một số kiểu chữ các ngôn ngữ có sẵn theo tiêu chuẩn
  • Đăng ký dữ liệu thêu đang tồn tại
  • Thêu kết hợp phông chữ & dữ liệu thêu đã đăng ký
  • Thay đổi kích cỡ & điều chỉnh vị trí của phông chữ & dữ liệu thêu đã đăng ký
  • Đổi mầu chỉ cho phông chữ & dữ liệu đã đăng ký
  • Dữ liệu hơn 1300 mẫu thêu đã được cài sẵn

Phần mềm có sẵn trên trang Người sử dụng máy SAI

Phần mềm thiết kế Tajima Writer PLUS được tải về từ trang Người sử dụng máy SAI, là một trang độc quyền dành cho Người sử dụng máy SAI đã mua máy SAI. Thông tin bao gồm Tên nhận diện & Số mã được cung cấp tại thời điểm mua máy SAI để có thể vào được trang Người sử dụng máy SAI. Các bài giảng & hướng dẫn sử dụng phần mềm Tajima Writer PLUS cũng được tải về từ trang này.

Phần Mềm Thiết Kế Tajima Writer PLUS

Phần mềm thiết kế Tajima Writer PLUS

Chọn một tệp mẫu thêu

001

Chọn hình thêu mong muốn từ tệp có sẵn.

Chọn một tệp mẫu thêu

002

Chọn một mẫu mong muốn từ kho mẫu có sẵn. Kích cỡ mẫu có thể thay đổi & vị trí có thể được điều chỉnh.

Nhập nội dung chữ

003

Nhập nội dung chữ bạn muốn thêu, và chọn kiểu chữ, cỡ chữ. Hình ảnh chữ sẽ xuất hiện bên trái của màn hình.

Chọn mầu thêu

004

Hiển thị sản phẩm hoàn thiện & chọn mầu.

Truyền dữ liệu sang máy SAI

005

Khi dữ liệu thêu hoàn thành, truyền dữ liệu sang máy SAI. Bây giờ, tất cả máy thêu phải làm là đọc mẫu & bắt đầu thêu.